До виконання програми виробничої практики та написання звіту з практики - Экономика
Учебные материалы


До виконання програми виробничої практики та написання звіту з практики - ЭкономикаПрограма практики передбачає ознайомлення з існуючими засобами і методами побудови організації і управління нею.

Результатом проходження практики є оформлений належним чином звіт з Виробничої практики. Для узагальнення матеріалу, напрацьованого студентами під час практики, і підготовки звіту за програмою практики має бути передбачено час у два - три останніх дні.

Основним документом, що відображає процес проходження студентом практики, є щоденник. Щоденник і звіт оформлюються на місці практики і там же подаються керівнику практики від підприємства на перевірку і одержання відгуку. Відгук оформлюється у відповідному порядку з підписами, печаткою і поставленою датою.

Звіт має бути оформлений на аркушах стандартного формату з наскрізною нумерацією і обов’язковим дотриманням стандартів (ЄСКД), переплетений, обсяг — до 60 сторінок.

Звіт з практики перевіряється та затверджується її керівником від ЗНУ і повертається студентові для підготовки до захисту.

Розкриваючи суть розділів практичної діяльності, студенти повинні спостерігати, вивчати, аналізувати і письмово оформляти отримані результати.

У Вступі студент повинен розкрити мету і завдання виробничої практики у відповідності із специфікою діяльності підприємства та посадою на якій проходила практика, визначити методи які використовувались під час проходження практики та написання звіту з практики. Обсяг Вступу повинен бути не менше 2 сторінок.

У першому розділі необхідно визначити вид підприємства залежно від форми власності (державне, приватне, спільне та ін.); охарактеризувати діяльність підприємства: виробничу, комерційну, торговельну, туристичну, фінансову, посередницьку, науково-технічну та ін. Обсяг Першого розділу повинен бути 3 – 5 сторінок.

У другому розділі слід ретельно проаналізувати характеристику техніко-економічного обґрунтування діяльності підприємства, тобто зробити загальний аналіз діяльності підприємства за її складовими:

- передмова (резюме);

- історія підприємства, його характеристика;

- товарна продукція;

- маркетинг;

- кадри, персонал;

- управління;

- виробничий процес;

- фінанси;

- фактори ризику та їх подолання;

- графічне оформлення та ін.

Другий Розділ повинен відображати наскільки студент повно ознайомився із діяльністю підприємства, специфікою його роботи, дослідив різні аспекти діяльності підприємства. Обсяг Другого розділу повинен бути не меншим за 10 сторінок.

У третьому розділі необхідно розглянути і графічно побудувати існуючу на конкретному підприємстві організаційну структуру його управління, проаналізувати її. При цьому особливу увагу звернути на те, якою мірою вона відповідає цілям і завданням організації, а також встановленим на підприємстві внутрішнім і зовнішнім факторам. У цьому розділі повинна бути надана оцінка ефективності існуючої структури на підприємстві, визначені можливі напрями її вдосконалення. Критерії оцінки: “найкращою” є така структура, яка найбільшою мірою сприяє ефективному зв’язку організації із зовнішнім середовищем, продуктивному і доцільному розподілу зусиль співробітників, а отже, задоволенню потреб клієнтів і досягненню окресленої мети.

При цьому слід зробити характеристику організації, її вид, складові елементи. Основні функції управління (організація, мотивація, планування, контроль), їх характеристика. Види і рівні менеджменту. Права, обов’язки і повноваження менеджерів різних рівнів управління. Стиль і методи управління, їх характеристика. Відносини в колективі. Управління кадрами на підприємстві: політика, організація, мотивація. Управління економічною діяльністю на підприємстві: завдання, структура, контроль. Стратегічне управління підприємством: наявність стратегічного плану, функціональні обов’язки (підрозділ), види стратегій, обґрунтування продуктової, фінансової, кадрової та інших стратегій.

Обсяг третього розділу повинен бути не меншим за 10 сторінок.

У четвертому розділі слід дослідити процес менеджменту підприємства.

Посадові обов’язки менеджерів (логістів) на підприємстві. Кваліфікаційні вимоги до менеджерів (логістів). Підпорядкованість та відповідальність на посаді (посада, на якій проходить практику студент). Перелік функціональних обов’язків на посаді. Функції, які виконувались під час Виробничої практики. Аналізу організації робочого дня менеджера (логіста). Хронометраж робочого дня і характеристика його структури. Аналіз ефективності використання робочого часу.

Комунікаційна система підприємства. Вертикальні комунікації. Горизонтальні комунікації. Зворотний зв’язок. Канали передання інформації. Процес обміну інформацією.

Інформаційні системи підприємства. Види і засоби інформації, їх характеристика. Автоматизовані засоби обробки і отримання інформації. Користувачі інформації в організації.

Правове забезпечення управлінської та організаційної діяльності підприємства. Основні законодавчі та нормативні акти з організації діяльності й управління підприємством. Організаційні документи у сфері створення системи менеджменту підприємства.

Обсяг четвертого розділу повинен бути 10 сторінок.

П’ятий розділ містить результати виконання індивідуального завдання.

Обсяг П’ятого розділу повинен бути не меншим за 10 сторінок.

Висновки повинні відображати результати виконання поставлених на Виробничу практику завдань, стислі висновки щодо діяльності підприємства та праці менеджера (логіста) на підприємстві, пропозиції щодо її вдосконалення. Обсяг висновків повинен бути не меншим за 3 сторінки.

Обов’язковим елементом звіту з Виробничої практики є додатки, які мають містити графічний матеріал, нормативні документи діяльності підприємства, результати розроблених в Індивідуальному завданні інструкцій, структур, анкет, тестів і т.п.

Список використаних джерел повинен містити до 15 джерел, виданих не пізніше 2000 року, які безпосередньо відносяться до завдань практики та необхідні для написання звіту з Виробничої практики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Скласти характеристику — презентацію підприємства —бази практики.

2. Розробити анкету опитування споживачів продукції підприємства, провести анкетування та систематизувати результати опитування.

3. Розробити нову організаційну структуру підприємства та оцінити її ефективність.

4. Проаналізувати систему оплати праці на підприємстві, оцінити її ефективність.

5. Розробити систему мотивації на підприємстві задля підвищення її ефективності.

6. Проаналізувати напрями підвищення кваліфікації працівників на підприємстві та розробити програму підвищення кваліфікації менеджерів (логістів).

7. Здійснити сегментацію ринку певної групи товарів (послуг) і визначити місце на ньому підприємства.

8. Скласти комунікаційні зв’язки в організації на таких рівнях:

керівник — підлеглий;

керівник — начальник відділу;

керівник — служба маркетингу;

виробничий відділ — керівник.

9. Провести анкетування керівників і підлеглих з питань їх ставлення до системи мотивації, встановленої на підприємстві.

10.Оцінити систему контролю на підприємстві (наявність стандартів і критеріїв оцінки, види контролю та їх характеристика, періодичність контролю, ефективність функції контролю).

11.Проаналізувати стиль керування одного з менеджерів підприємства. Навести конкретні приклади способів роботи менеджера, що характеризують стиль його керування.

12.Зібрати зразки документів, що регламентують діяльність менеджерів низової ланки управління підприємством.

13.Розробити Положення про структурний підрозділ організації (за місцем практики).

14.Проаналізувати асортиментну політику підприємства і запропонувати шляхи її реалізації.

15.Скласти посадову інструкцію начальника економічного відділу (або іншого підрозділу) організації.

16.На основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі.

17. Дослідити стосунки між членами колективу і запропонувати психологічні методи управління для підтримки сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

18. За стандартними методиками визначити ефективність використання ресурсів в організації і обґрунтувати шляхи їх економії.

19.Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на локальному ринку, узагальнити їх результати і виробити рекомендації для організації — бази практики.

20. Здійснити моніторинг нововведень в організації і проаналізувати механізм їх реального впровадження.

21.За фотографією робочого дня менеджера проаналізувати ступінь використання ним робочого часу і запропонувати план особистої роботи.

22.Використовуючи принципи і методи організації управлінської праці, виробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділом (на прикладі бази практики).

23.Вивчити регламентуючі документи і проаналізувати характер контактів підприємства з банками, страховими компаніями та іншими фінансово-кредитними установами.

24.Взяти участь у підготовці документів до укладення угод з постачальниками та споживачами; проаналізувати ступінь їх реалізації і процес оперативного контролю виконання.

25.Визначити потребу в інформації і сформувати інформаційне забезпечення діяльності менеджера (на прикладі конкретної посади), використовуючи різні джерела інформації.

26.Скласти посадові інструкції для двох-трьох співробітників відділу (на конкретному прикладі).

27.Дослідити систему планування на підприємстві, побудувати структуру існуючої системи планування та напрями її вдосконалення.

28. Оцінити можливість впровадження системи «грейдів» при оплаті праці.

29.Новітні системи оплати праці, можливість їх ефективного застосування на підприємстві.

30.Аналіз системи контролю, організаційна структура контролю на підприємстві, напрями вдосконалення.

31.Дослідити аспекти соціального захисту робітників (лікарняні, відпустки і т.д.), законодавче регулювання.

32.Системи оплати праці на підприємстві, напрями удосконалення.

33.На основі галузевої технології проаналізувати процес оперативного контролю в організації (на прикладі кількох видів діяльності: забезпеченості ресурсами, дотримання технології, якості продукції).


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная