ПРАКТИКУМ. 1. Що таке світове господарство? - Экономика
Учебные материалы


ПРАКТИКУМ. 1. Що таке світове господарство? - ЭкономикаТЕСТИ

1. Що таке світове господарство?

а) це процес між незалежними країнами;

б) це сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними;

в) це сукупність економічних зв’язків між національними державами.

2. Чим зумовлена необхідність економічних зв’язків між незалежними країнами?

а) прагненням народів жити в умовах надмірного нарощування ядерних потенціалів;

б) розгортанням НТР;

в) необхідністю спеціалізації та кооперування виробництва;

г) потребами у взаємному збагаченні культури.

3. Конкретними формами міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва є:

а) міжнародна спеціалізація;

б) міжнародна кооперація;

в) _____________________ ;

г) _____________________ .

4. З якими формами суспільного поділу праці пов’язаний процес інтернаціоналізації виробництва?

а) з переходом від загального до часткового поділу праці;

б) з переходом від часткового до одиничного поділу праці;

в) з поглибленням загального поділу праці.

5. Зазначте основні елементи міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародні науково-технічні зв’язки;

в) міжнародні валютно-фінансові відносини;

г) модифікованою формою індивідуальної вартості у процесі інтернаціоналізації виробництва є ринкова ціна.

6. Які шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності України?

а) зменшення експорту товарів паливно-сировинної групи і поліпшення їх обробки;

б) визначення пріоритетних напрямків розвитку експортної спеціалізації;

в) виготовлення в Україні імпортозамінної продукції;

г) скасування будь-яких протекціоністських заходів щодо імпорту товарів.

7. Що спричинило погіршення ситуації щодо участі України у світогосподарських зв’язках?

а) розрив частини господарських зв’язків з країнами СНД;

б) перевантаження в експорті України паливно-сировинної групи і низька частка машин, обладнання, об’єктів інтелектуальної власності;

в) впровадження гривні.

8. Які основні причини перешкоджають входженню України як повноправного партнера у світове господарство?

а) низька конкурентоспроможність її продукції;

б) нестача кадрів та їх недостатній професійний рівень у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю;

в) розвиток одиничного поділу праці на міжнародному рівні.

9. Міжнародний поділ праці – це:

а) спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів;

б) спеціалізація держави на виробництві певних товарів і послуг;

в) спеціалізація підприємств і фірм на виробництві окремих видів товарів і послуг;

г) всі відповіді правильні;

д) правильна відповідь не наведена.

10. Основними формами міжнародних економічних відносин є:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародний рух капіталу;

в) міжнародна міграція робочої сили;

г) всі відповіді правильні;

д) правильна відповідь не наведена.

11. Експорт – це:

а) вивіз товару за кордон на територію іншої країни;

б) ввіз товарів у країну з території іншої держави;

в) повернення товарів у свою країну, які раніше були вивезені з неї;

г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

12. Імпорт – це:

а) вивіз товару за кордон на митну територію іншої країни;

б) ввіз товару у країну з митної території іншої держави;

в) повернення товарів у свою країну, які раніше були вивезені з неї;

г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

13. Суб‘єктами міжнародних економічних відносин є:

а) держава; б) фізичні особи; в) юридичні особи;

г) міжнародні організації; д) всі відповіді правильні.

е) правильна відповідь не наведена.

14. Об‘єктами міжнародної торгівлі є:

а) товари; б) послуги; в) цінні папери; г) золото;

д) всі відповіді правильні. е) правильна відповідь не наведена.

15. Мито – це:

а) грошовий збір з окремих виготовлених товарів;

б) грошовий збір з виконаних робіт чи наданих послуг;

в) податок, який стягується з товару при перетині ним митного кордону;

г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

16. Які країни входять до світового господарства:

а) країни з ринковою економікою;

б) країни з перехідною економікою;

в) країни, що розвиваються;

г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

17. Валюта є:

а) вільноконвертована; б) частковоконвертована;

в) неконвертована; г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

18. Спільною валютою європейського союзу є:

а) євродолари; б) екю; в) євро;

г) всі відповіді правильні. д) правильна відповідь не наведена.

19. Валютні курси є:

а) плаваючі; б) регульовані; в) фіксовані;

г) всі відповіді правильні. д) правильна відповідь не наведена.

20. Світовим грошовим товаром є:

а) золото; б) цінні папери; в) спеціальні права запозичення;

г) всі відповіді правильні. д) правильна відповідь не наведена.

21. Передумовами становлення і розвитку міжнародних економічних відносин є:

а) інформаційне забезпечення інтеграції; б) міжнародний поділ праці;

в) політично – правовий режим в країні; г) всі відповіді правильні.

д) правильна відповідь не наведена.

22. Об‘єктами міжнародних економічних відносин є:

а) експорт товарів; б) фінансові операції;

в) науково – технічні зв‘язки; г) міграція робочої сили;

д) всі відповіді правильні. е) правильна відповідь не наведена.

ЗАДАЧІ

Задача 1

Два однакових за своїми якостями мотоцикли – український і американський – коштують, відповідно, 20 млн. грн. і 10 тис. грн. Номінальний обмінний курс валюти США становить 530 грн./100 дол.

Який при цьому буде реальний обмінний курс?

Задача 2

Між країною А та іншими країнами мали місце такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм –
60 млн. дол.; імпорт товарів і послуг у країну А – 110 млн. дол.; експорт товарів та послуг з країни А – 130 млн. дол.; продаж цінних паперів фірми країни А іноземцям – 70 млн. дол.; грошові перекази з інших країн у країну А – 40 млн. дол.

Складіть платіжний баланс країни А.

Задача 3

Країни А і В виробляють кількість товарів Х таY:

Товар Х Товар Y Країна А Країна В

Знайдіть обмінний коефіцієнт (умови торгівлі), якщо кожна країна спеціалізується на основі принципу порівняльних переваг.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная