Тема 1: Предмет і види еконо­мічного аналізу. Метод і методичні прийоми економіч­ного аналізу - Технологии
Учебные материалы


Тема 1: Предмет і види еконо­мічного аналізу. Метод і методичні прийоми економіч­ного аналізу - ТехнологииТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З дисципліни „Економічний аналіз ”

Тема 1: Предмет і види еконо­мічного аналізу. Метод і методичні прийоми економіч­ного аналізу

1. Термін «аналіз» означає:

1. спостереження за діяльністю;

2. оцінка результатів роботи;

3. розклад досліджуваною об'єкта на елементи з метою вивчення;

4. поєднання явищ та процесів.

4. Комплексний підхід економічного аналізу полягає у:

1. систематичному цілеспрямованому сприйнятті об'єкта;

2. відтворенні еволюції об'єкта у всій її багатогранності з врахуванням всіх

випадковостей;

3. систематизованому розгляді всіх стадій, явищ, показників діяльності

аналізованого об'єкта в їх взаємозв'язку;

4. відтворення явища у формі історичної теорії, відволікаючись від

випадковостей і окремих несуттєвих фактів.

5. Порівняння - це:

1. систематичне цілеспрямоване сприйняття об'єкта;

2. відтворення еволюції об'єкта у всій її багатогранності з врахуванням всіх

випадковостей;

3. вивчення подібності та відмінності об'єктів, дослідження невідомого через ві­

доме;

4. відволікання від несуттєвих властивостей при виділення сторін, які цікавлять

дослідника.

7. Економічний аналіз, як галузь економічної науки є:

1. практична діяльність пов’язана з дослідженням економічних об’єктів явищ і

процесів;

2. система спеціальних знань, пов’язаних з дослідженням економічних об’єктів,

явищ і процесів;

3. проміжний етап між збором і обробкою інформації та прийняттям

управлінських рішень;

4. етап процесу управління.

11. Виникнення економічного аналізу як науки зумовлене:

1. задоволенням практичної потреби в управлінні;

2. збігом випадкових подій;

3. взаємопроникненням галузей науки;

4. відмовою від його практичного застосування.

12. Якими проблемами займається аналіз на мікрорівні:

1. впливом внутрішніх і зовнішніх факторів на виробництво і збут продукції;

2. аналізом дефіциту бюджету держави;

3. факторним аналізом інфляційних процесів;

4. аналізом динаміки товарно-грошової маси держави.

13. Основною метою економічного аналізу є:

1. кількісна та якісна характеристика масово-однорідних явищ;

2. оцінка та діагностування стану об'єкта, прогнозування його подальшого роз­витку;

3. документальна фіксація фактів господарської діяльності;

4. перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку

.14. Під предметом економічного аналізу розуміють:

1. системне комплексне вивчення, виявлення та узагальнення впливу факторів на

діяльність підприємства;

2. господарську діяльність, відображену у системі показників;

3. причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

4. способи та прийоми обробки аналітичних явищ.

8. Яке місце займає економічний аналіз в процесі управління:

1. визначальне у формуванні інформаційного потоку;

2. проміжне між збором і обробкою інформації та прийняттям управлінських рішень;

3. після формулювання управлінського рішення;

4. після доведення управлінського рішення.

9. Під об’єктом економічного аналізу розуміють:

1 системне комплексне вивчення впливу факторів на результати діяльності;

2. господарську діяльність підприємства в цілому, його підрозділів, окремі її сторони;

3. проведення інвентаризації;

4. способи та прийоми обробки аналітичних показників.

15. Зв’язок економічного аналізу з бухгалтерським обліком полягає у тому, що:

1. він є його теоретичною основою;

2. є основним споживачем його інформації;

3. є основним постачальником інформації для нього;

4. розробляє для нього основні економічні категорії.

16.Зв'язок економічного аналізу з аудитом полягає у тому, що:

1. він є його теоретичною основою;

2. взаємно використовують методики один одного;

3. він є його методологічною основою;

4. розробляє для нього основні економічні категорії.

17. Зв'язок економічного аналізу з плануванням полягає у тому, що:

1. він є його теоретичною основою:

2. є базою для нього;

3. є його методологічною основою;

4. розробляє для нього основні економічні категорії.

18. Зв'язок економічного аналізу з економічною статистикою полягає у тому, що:

1. вона є його теоретичною основою;

2. він є споживачем створюваної нею інформації;

3. вона є його методологічною основою;

4. виник як її відгалуження

23. Що з перерахованого нижче не є об'єктом економічного аналізу:

1. виробництво і збут продукції;

2. маркетинговий аналіз;

3. фінансові результати діяльності;

4. витрати та собівартість продукції;

24.Основна мета економічного аналізу:

1. підготовка варіантів управлінських рішень;

2. кількісна оцінка масово-однорідних явищ;

3. відображення господарських операцій на рахунках обліку;

4. контроль якості облікової інформації.

25. Ключовими категоріями економічного аналізу є:

1. показник;

2. фактор;

3. резерв;

4. всі відповіді правильні.

27. За ступенем узагальнений інформації про явище показники бувають:

1. одиничні;

2. комплексні;

3. узагальнюючі;

4. всі відповіді правильні.

28. Абсолютні показники вимірюються у таких вимірниках:

1. натуральні;

2. трудові;

3. вартісні;

4. всі відповіді правильні.

29. Відносні показники можуть бути виражені у:

1. коефіцієнтах, відсотках;

2. проміле, продециміле;

3. складних натуральних одиницях

4. всі відповіді правильні.

30. За джерелами відображення показники бувають:

1. плановими;

2. обліковими,

3. аналітичними;

4. всі відповіді правильні.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная