Тема 18. Правові засади ліцензування торговельної діяльності - Экономика
Учебные материалы


Тема 18. Правові засади ліцензування торговельної діяльності - ЭкономикаОпрацьовуючи тему«Правові засади ліцензування торговельної діяльності», студент насамперед повинен взяти до відома, що об’єктом вивчення в цій темі навчальної дисципліни виступають організаційні відносини щодо проведення ліцензування торговельної діяльності. Головна мета вивчення теми – ознайомлення з правилами (правовими нормами), за якими вчиняються зазначені дії.

Як зазначалося при розгляді теми 4, базовими документами, що складають правову основу ліцензування певних видів господарської діяльності, є Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також комплекс підзаконних актів, що прийняті на його виконання. Згідно зі ст. 1 зазначеного Закону ліцензуваннямвважається видача, пере­оформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення по­рушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Об'єктом ліцензування є ліцензія, яка засвідчує право ліцензіата на провадження відповідної діяльності. Вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, встановлено ст. 9 Закону про ліцензування. Ліцензія видається на певний строк. Умовою дійсності ліцензії є дотримання ліцензіатом ліцензій­них умов, що являють собою обов'язкові вимоги як до ліцензіата, так і до порядку провадження ним діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Згідно зі ст. 4Закону про ліцензування реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України і спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - підприємців.

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу лі­цензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (ст. 10 Закону про ліцензування). До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про де­ржавну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцен­зуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, передбачені Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням встановлених вимог; немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності. Закон про ліцензування містить перелік підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер. У ліцензії зазначаються: найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; дата видачі ліцензії; наявність додатку (із зазначенням кількості сторінок). Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

Ст. 21 Закону про ліцензування встановлює підстави для анулювання ліцензії (як добровільне, так і примусове). Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням під­став анулювання не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодо­вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Плата за ліцензіюна роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії. За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Законодавством встановлюються особливості в ліцензуванні торгівлі:

· вогнепальною зброєю та набоями до неї, холод­ною зброєю, пневматичною зброєю;

· виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

· лікарськими засобами;

· ветеринарними медикаментами та препаратами;

· пести­цидами та агрохімікатами;

· спеціальними засобами самооборони, які заряджені речовинами сльозогінної та подразнювальної дії.

Посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом. До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

Самостійна робота

Питання для самостійного опрацювання

1. Загальна характеристика правових засад ліцензування торговельної діяльності.

2. Особливості ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

3. Особливості ліцензування торгівлі: вогнепальною зброєю та набоями до неї, холод­ною зброєю, пневматичною зброєю; виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; лікарськими засобами; ветеринарними медикаментами та препаратами; пести­цидами та агрохімікатами; спеціальними засобами самооборони, які заряджені речовинами сльозогінної та подразнювальної дії.

Глосарій: ліцензія, ліцензій­ні умови, анулювання ліцензії, ліцензіат, ліцензування, орган ліцензування, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, алкогольні напої, слабоалкогольні напої, тютюнові вироби.

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:

1.Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми та підготувати опорний конспект питань теми.

2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до понятійного диктанту.

3. Розробити структурно-логічну схему «Ліцензування торговельної діяльності».

4. Виконати тестові завдання:

1. Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, це:

а) ліцензіат;

б) акцептант;

в) ліцнзент;

г) ліцензор.

2. Установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, це:

а) ліцензійні умови;

б) технічні умови;

в) ліцензійні стандарти;

г) технічні ліцензії.

3. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, на кожне місце торгівлі становить:

а) 250 грн.;

б) 2000 грн.;

в) 800 грн.;

г) мінімальну заробітну плату.

5. Вирішити ситуаційні завдання:

Ситуаційне завдання № 1

Приватне підприємство «Морфей» упродовж року здійснювало торгівлю алкогольними напоями, не придбавши ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала до суду позов про ліквідацію підприємства. Підприємство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації підприємства.

Чи необхідна ліцензія для торгівлі алкогольними напоями? Якщо так - який порядок її отримання?

Якими можуть бути правові наслідки здійснення торгівлі алкогольними напоями без ліцензії? Чи може підприємство бути ліквідованим?

Чи має право податкова служба подавати такий позов?

Яке рішення має прийняти суд?

Ситуаційне завдання № 2

Студенти з аграрного ВНЗ м. Полтави вирішили створити приватне підприємство з метою здійснення торгівлі пести­цидами та агрохімікатами і звернулися до Вас за юридичною консультацією.

Які поради Ви надасте колегам?

Чи потрібна їм ліцензія?

Які нормативно-правові акти Ви використаєте?

Теми презентацій, рефератів:

1. Органи з питань ліцензування торговельної діяльності та їх компетенція.

2. Особливості ліцензування філії та/або місця торгівлі.

3. Ліцензування торговельної діяльності в зарубіжних країнах.

Джерела і література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 23 липня. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – 28 березня. – № 11. – Ст. 462.
 3. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 21 липня. – № 27. – Ст. 1109.

5. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1212.

6. Про затвердження Переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України № 1698 від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 1 грудня. – № 46. – Ст. 2001.

7. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000р. №1719// Офіційний вісник України. - 2000. - №47.

8. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу : Постанова Кабінету Міністрів України № 1755 від 29 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 15 грудня. – № 48. – Ст. 2093.

9. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,торгівлівиробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння: затв. Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 26 грудня 2000 р. № 82/350 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zакоn2.гаdа.gov.ua/laws/show/ z0025-01

10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва ветеринарних
медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної
торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами: Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 14 жовтня 2002р. № 108/329 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zакоn2.гаdа.gov.ua/laws/show/ z0859-02

11. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу: Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 21 березня 2001 р. № 53/213//[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zакоn2.гаdа.gov.ua/laws/show/z0308-01

12. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин): Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 1 лютого 2006 р.
№ 9/30 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zакоn2.гаdа.gov.ua/laws/show/ z0148-06

13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва, ремонту
вогнепальної зброї невійськового призначення та
боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі
вогнепальною зброєю невійськового призначення та
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,
активної оборони та їх продажу: Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 21 березня 2001р. № 53/213 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zакоn2.гаdа.gov.ua/laws/show/ z0307-01

Основна

14. Курило М.П. Комерційне право : навч. посіб. / М.П.Курило, В.М.Завальний. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 35-46.

 1. Несинова С.В. Господарське право України : навч. посіб. / С.В. Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна; за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – С.114-120.
 2. Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – М. : Істина, 2007. – С.177-186.

17. Попов А.А. Торговое право : учеб. пособ. / А.А. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : БУРУН и К, 2007. – С. 38-56.

Додаткова

 1. Азарян О.М. Організація і технологія торгівлі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.М. Азарян, Е.М. Локтєв, В.П.Оліфіров. – Донецьк : СПД Дмитренко, 2007. – 527 с.

19. Гейко Н. Лицензирование предпринимательской деятельности: состояние и проблемы его регулирования /Н. Гейко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 2. – С. 3-7.

20. Булгакова I.В. Господарське право України : навч. посіб. / I.В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.

 1. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку / [А.А. Мазаракі, І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко та ін.]; А.А. Мазаракі (заг. наук. ред.). – К. : КНТЕУ, 2006. – 194 с.

22. Господарське право України : навч. посіб. для студ. вузів України / За ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.

 1. Господарське право : підручник / за ред. О.П. Подцерковного. – Харків : Одіссей, 2010. – 640 с.
 2. Голошубова Н.О.Організація торгівлі : підруч. для вищ. навч. закл. / Н.О. Голошубова. – К. : Книга, 2004. – 560 с.
 3. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие для вузов / Ред. В.В. Безбах. – М. : МЦФЭР, 2004. – 896 с.
 4. Пальчук П.М. Порядок видачі ліцензій на право здійснення торговельної діяльності / П.М. Пальчук // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2005. – № 2-3. – С. 74-79.
 5. Пальчук П.М. Правова природа плати за видачу ліцензії / П.М. Пальчук // Вісник прокуратури. – 2006. – № 7. – С. 88-92.
 6. Пальчук П.М. Проблеми визначення поняття “ліцензія” на здійснення господарської діяльності / П.М. Пальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 83-86.
 7. Пальчук П.М. Проблеми визначення принципів ліцензування господарської діяльності в Україні / П.М. Пальчук // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 157-164.
 8. Пальчук П.М. Торговельна діяльність як об’єкт ліцензування / П.М. Пальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 14-17.
 9. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – 7-е изд, перераб. и доп. / Н.А. Саниахметова – Харків : Одиссей, 2005. – 992 с.
 10. Смолин Г.В. Господарське право України : Загальна частина : навч. посіб. / Г.В. Смолин; М‑во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – 468 с.
 11. Смолин Г.В. Господарське право України : Особлива частина : навч. посіб. / Г.В. Смолин; М‑во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 579 с.
 12. Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – 4 изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2010. – 488 с.
 13. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 3-є вид., перероб. доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная