Теми на контрольну роботу - Педагогика
Учебные материалы


Теми на контрольну роботу - Педагогика1. Види форм організації навчального процесу у вищій школі.

2. Основні характеристики сучасних педагогічних технологій.

3. Функції, права та обов’язки викладача ВШ.

4. Види і форми організації перевірки знань студентів.

5. Складові педагогічної майстерності викладача вищої школи.

6. Педагогічні технології творення гармонізую чого педагогічного середовища.

7. Становлення то розвиток вищої науки в період до Київської Русі.

8. Освітня діяльність в Київській Русі за часів високоосвічених князів та княгинь (Аскольд, Дір, Володимир, Ольга, Ярослав Мудрий, Анна Ярославівна, Святослав і т.д.).

9. Просвітницько-культурна діяльність на територій України з VI- по XVIII століття.

10. Розвиток університетської освіти на території України з ХІХ по ХХІ століття.

11. Братські школи та колегії, перші академії.

12. Києва-Могилянська та Острозька колегії – перші вищі науково-педагогічні школи в Україні.

13. Становлення та розвиток перших університетів (Львівський, Харківський, Київський, Чернівецький, Одеський і т.д.).

14. Історія Київського університету (1834-2012 рр.), його роль в науково-культурному житті держави.

15. Просвітницька, наукова та педагогічна діяльність першого ректора Київського університету М.Максимовича.

16. Тенденції розвитку міжнародного освітнього простору, принципи, глобалізації, неперервне навчання, формальна і неформальна освіта.

17. Національні системи розвитку освіти.

18. Навчально-виховна функція університету в аспекті класичної ідеї університетської освіти.

19. Методологічні орієнтири інноваційної виховної діяльності студентів.

20. Особливості творення педагогічної реальності.

21. Гармонізації особистості студента.

22. Спрямування на самовиховання і саморозвиток.

23. Створення позитивного виховного потенціалу.

24. Нормативно –правові акти про вищу освіту України.Характеристика.

25. Предмет і завдання дидактики вищої школи.

26. Процес навчання у вищій школі.

27. Теорія змісту вищої освіти.

28. Принципи структурування змісту вищої освіти (науково-інноваційної технологізації, трансцедентальності, імперативу пізнавальної свободи, комунікативності, фудаменталізації, стандартизації, гуманізації, гуманітаризації).

29. Педагогіка і творчість.

30. Система методологічних підходів дослідження.

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

1. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.

2. Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-виховному процесі вищої школи.

3. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі.

4. Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за Законом України “Про вищу освіту”.

5. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.

6. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.

7. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.

8. Принципи навчання у вищій школі.

9. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних умінь.

10. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.

11. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.

12. Особливості побудови навчальних планів та програм.

13. Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної інформації.

14. Сучасні технології навчаня у вищій школі.

15. Педагогіка співробітництва та особистісно-орієгтована педагогіка у вищій школі.

16. Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. Види лекцій (класична, інтерактивна), їх структура, вимоги до проведення лекційних занять у порівнянні поглядів відомих учених-педагогів.

17. Семінарське, практичне, лабораторне заняття.

18. Педагогічне консультування, майстер-класи.

19. Проектна форма навчання.

20.

Методи навчання.

21. Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх різновиди (практикум, тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи наративу: розповіді, описи, автобіографічні, життєві історій, майстер-класи, педагогічне консультування).

22. Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України.

23. Поняття «освітня інновація».

24. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.

25. Застосування активних методів навчання у вищій школі.

26. Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими методами навчання.

27. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.

28. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо її проведення.

29. Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності.

30. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх проведення

31. Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.

32. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.

33. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.

34. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.

35. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.

36. Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, навичок.

37. Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система).

38.

Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, письмове, фронтальне опитуквання, стандартизований контроль; письмова перевірка, експрес-контроль, лабораторно-практичний контроль, тестова перевірка, колоквіуми, контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні роботи, семесирові та державні іспити).

39. Кредитно-модульна система оцінювання студентів у вищій школі.

40. Навчання студентів у закладах вищої школи.

41. Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання.

42. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.

43. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи на поведінку, діяльність студентів.

44. Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.

45. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах.

46. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.

47. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

48. Впровадження сучасних технологій навчання на заняттях у вищій школі.

49. Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентської молоді.

50. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання.

51. Характеристики сучасних педагогічних технологій.

52.

Класифікація педагогічних технологій.

53.

Професійний розвиток викладача вищої школи України.

54.

Роль викладача вищої школи в нормальній якісній підготовці майбутніх фахівців певної спеціальності.

55.

Гуманістична спрямованість особистості викладача.

56.

Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної діяльності викладача вищої школи.

57.

Структурні компоненти педагогічної діяльності викладача: система взаємоповязаних знань та вмінь: спеціальних, педагогічних, психологічних, методичних; констуктивна, організаційно-мобілізуюча, комунвкативно-розвиваюча, інформаційно-орієнтувальна, дослідницька, гностична діяльність.

58. Функції викладача. Права та обовязки викладача.

59. Принципи, форми організації моніторингу якості освіти.

60. Види і форми перевірки знань студентів вищої школи.

Рекомендована література.

Основна:

 1. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К, 1998.
 2. ВІтвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с.
 3. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - Чергнігів, 2003
 4. Закон У країни Про освіту від 23.12.2010
 5. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р
 6. Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2002. - № 4. – С. 36-41.
 7. Концепція державної програми розвитку освіти в Україні на 2006- 2010 роки.
 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /3. Н. Курлянд, Р. /. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. 3. Н. Курлянд. -2-ге вид., перероб. і доп. - К: Знання, 2005.
 9. Наказ МОН України. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи № 943 16 жовтня 2009 року
 10. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Управлення школою. – 2004. – лютий. - № 4. – С. 2-14.

Додаткова:

 1. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
 2. Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с.
 3. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с.
 4. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252
 5. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов /Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб: Питер, 2000.– 304 с.
 6. Ващенко Григорій, Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – 1-е вид.– К.: Українська Видавнича спілка, 1997.– 441 с.
 7. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .
 8. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Навчальний посібник. -Дрогобич: Коло, 2003.
 9. Вишневський О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568
 10. Волкова Н.П Педагогіка.- К.: 2003.-575 с.
 11. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навч. посібник – Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 242
 12. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. - К.: Пи-бідь, 1997.
 13. Закон України "Про освіту". - К.: Генеза, 2002.
 14. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170
 15. Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик.- К.: Атіка, 2003. – 944 с
 16. Кайданова Л. Г., Мнушко З. М..Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с.
 17. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005.
 18. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с.
 19. Мазуха Д. С, Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005.
 20. Мойсенюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КДНК, 2001.
 21. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
 22. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. - К.: Знання, 2006.
 23. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2007.
 24. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 С
 25. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002.
 26. Сисоєва С. С, Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для традиційної та дистанційної форм навчання, - К.: Міленіум, 2005.
 27. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 2005. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: "Академвидав", 2006.
 28. Теория и практика семестрово-блочного режима и 12-бального оценивания знатий учащихся – Запорожье: Просвіта, 2000.
 29. Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424
 30. Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130. - Библиогр.: с. 130
 31. Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17.
 32. Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.-234 с.
 33. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К. Либідь, 2002

44. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 308с.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная