Вживання минулого тривалого часу. - Экономика
Учебные материалы


Вживання минулого тривалого часу. - ЭкономикаThe Past Continuous Tense вживається:

а) для вираження дії, що відбувалася, тривала в певний момент у минулому. На час дії звичайно вказують обставинні слова at two o’clock, at midnight, at that moment або підрядні речення з дієсловом-присудком у Past Indefinite:

e.g. He was working at his English at that time. Carrie was sitting by the window when he came in. Він працював над англійською в той час. Керрі сиділа біля вікна, коли він увійшов.

б) для вираження дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

e.g. In the spring of the year 1881 he was visiting his old school-fellow. Навесні 1881 року він гостював у свого старого шкільного товариша.

12.2 Майбутній тривалий час / The Future Continuous Tense

Утворення майбутнього тривалого часу.

The Future Continuous Tense утворюється з допоміжного дієслова to be в Future Indefinite та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

+S+ shall/will be Ving… He will be working in the garden. -S + shall/will not be Ving… He will not (won’t) be working in the garden. ? Shall/WillSbe Ving…? Willhe be workingin the garden? ?/WwillS be Ving…? Where will he be working? Who will be Ving…? Who will be workingin the garden?

Вживання майбутнього тривалого часу.

The Future Continuous Tense вживається:

а) для вираження тривалої дії, що відбуватиметься в якийсь момент або період часу в майбутньому.

e.g. Meet me at two o’clock. I’ll be looking outfor you. We’ll be playingall morning. Зустрінемося о другій годині. Я чекатиму на тебе. Ми будемо гратися весь ранок.

б) У сучасній англійській мові Future Continuous часто вживається у тому ж значенні, що й Future Indefinite, тобто виражає майбутню дію.

e.g.You won’t be comingback here any more. He’ll be goingto school soon. Ви більше сюди не повернетесь. Він скоро ходитиме до школи.

Unit 13

Перфектно-тривалі часи/Perfect Continuous Tenses

Часи групи Perfect Continuousвиражають дію, яка почалася до моменту мовлення (Present Perfect Continouns Tense) або до моменту мовлення у минулому чи майбутньому (Past Perfect Continuous TenseтаFuture Perfect Continuous Tense) і триває аж до цього моменту.

Як і часи групи Continuous, часи групи Perfect Continuous виражають дію в її розвитку, як процес.

Як і часи групи Perfect, часи групи Perfect Continuous вживаються для вираження дії, що передує моменту мовлення в теперішньому, минулому або майбутньому часі.

Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous since 1980, for ten years, for a long time, for years, all day, all my life for some time, for an hour, since 3 o’clock, when he came for 5 years, by this time, by the end of the year + Shave / has been Ving Shad been Ving S shall /will have been Ving Nick has been writinghisexercises for two hours already. The class had been discussingthe article for some time when Henry came in. I will have been livingin Rome for three years next May. - S haven’t/hasn’t been Ving S hadn’t been Ving Sshan’t / won’t have been Ving Jane hasn’t been workingvery well recently. They hadn’t been waiting even 15 minutes when he came. I shall not have been workingat this problem even for half a month by your next visit. ? Have/HasSbeen Ving? Had S been Ving…? Shall/WillShave been Ving …? Haveyou been writingthis book all these years? For how long hadthe children been playing on the computer when father arrived? For how long willyou have been workingon this project when the director arrives again?

Unit 14-15

Пасивний стан/Passive Voice

Особа або предмет, що виконує дію, називається суб’єктом дії. Особа або предмет, на який спрямовано дію, називається об’єктом дії. Підмет речення може бути як суб’єктом, так і об’єктом дії, вираженої присудком.

В англійській мові дієслова вживаються в активному стані (the Active Voice) і пасивному стані (the Passive Voice). Якщо підметом речення є об’єкт дії, то дієслово вживається в пасивному стані.

These letters were written yesterday. Ці листи були написані учора.

Усі часові форми пасивного стану в англійській мові утворюються з відповідних часів допоміжного дієслова to be та Past Participle(дієприкметника минулого часу) основного дієслова.

to be + Ved(III)

Present Past Future Indefinite It is written It was written It will be written Continuous It is being written It was being written X Perfect It has been written It had been written It will have been written

Unit 16

Умовні речення/Conditional Sentences

В англійській мові є три типи умовних речень.

Різновид умов Підрядне речення Головне речення I - реальна умова; відноситься до майбутнього часу. If + V (Vs) will (shall) + V can, may, must + V II - малоймовірна чи нереальна умова; відноситься до теперішнього або майбутнього If + Ved (II) would (should) + V could/might + V III - нереальна умова; відноситься до минулого If + had Ved (III) would (should) + haveVed(III) could/might + have Ved(III)

Unit 17

Wish-sentences

Умовний спосіб вживається у підрядних додаткових реченнях, якщо присудок головного речення виражений дієсловом to wish . У цьому випадку умовний спосіб виражає бажану дію або стан, що суперечить дійсності. Якщо дiя підрядного речення одночасна з дією головного, в підрядному реченні вживаємо форму, що збігається з формою минулого неозначеного часу:

I wish I knew where you are and what you are doing. I wish I were at home now. Мені хотілося б знати, де ти i що робиш зараз. Шкода, що я не вдома.

Якщо дiя підрядного речення передує дiï головного, то в підрядному реченні вживаємо форму, яка збігається з формою минулого перфектного часу:

We wished it had stopped raining. Ми жалкували, що дощ не припинився.

Unit 18

Узгодження часів. Непряма мова/Sequence of Tenses. Reported Speech

Правила узгодження часів в англійській мові набувають чинності, якщо присудок в головному реченні виражений однією з форм минулого часу.

ПЕРЕХІД ПРЯМОЇ МОВИ В НЕПРЯМУ:

Пряма мова Непряма мова Present Indefinite “She plays the piano,” he said. Past Indefinite He said (that) she played the piano. Present Continuous “She is playing the piano,” he said. Past Continuous He said (that) she was playing the piano. Past Indefinite/Present Perfect “She played/has played the piano,” he said. Past Perfect He said (that) she had played the piano. Past Continuous/Present Perfect Continuous “She was playing/has been playing the piano,” he said. Past Perfect Continuous He said (that) she had been playing the piano. Future Indefinite “She’ll play the piano,” he said. would + V He said (that) she would play the piano. Future Continuous “She’ll be playing the piano,” he said. would be + Ving He said (that) she would be playing the piano.

ЗАМІНА ОБСТАВИНИ ЧАСУ ПРИ ПЕРЕХОДІ В НЕПРЯМУ МОВУ

two days ago ® two days before

last month ® the month before, the previous month

this week ® that week

tomorrow ® the next day, the following day

next month ® the month after, the following month

this / these ® that /those

here ® there

now ® then, at the time, immediately

yesterday ® the day before, the previous day

today, tonight ® that day, that night

Unit 19

19.1 Інфінітив /Infinitive

Інфінітив – це неособова форма дієслова, яка лише називає дію і відповідає на запитання що робити?, що зробити?, to write писати, to answer відповідати.

В англійській мові інфінітив має одну просту та п’ять складних форм. Інфінітив перехідних дієслів має форми часу та стану, а неперехідних – лише часу.

Якщо дієслово не вживається у пасивному стані або у формі Continuous, то кількість форм інфінітиву відповідно менша.

Формальною ознакою інфінітиву в англійській мові є частка to, але в багатьох випадках інфінітив вживається без частки to. Частка not перед інфінітивом вказує на його заперечну форму.

19.2 Значення та вживання форм інфінітиву

Active Voice Passive Voice Present to offer to be offered Present Continuous to be offering ------- Perfect to have offered to have been offered Perfect Continuous to have been offering -------

Indefinite Infinitive означає дію (або стан), одночасну з дією (або станом), вираженою дієсловом в особовій формі.

I’m very glad to see you.

Continuous Infinitive вживається для вираження дії, що триває в момент (період), до якого відноситься інша дія, виражена дієсловом в особовій формі.

The weather seems to be changing.

Perfect Infinitive означає, дію (стан), яка передує дії (стану), вираженій особовою формою дієслова.

I'm glad to have bought this book.

Після дієслів to hope, to mean, to expect у Past Indefinite і модальних дієслів should, could, ought (to), to be (to) вживаний Perfect Infinitive означає, що дія (намір, зобов'язання) не була виконана.

I hoped to have come in time. Не could have written the composition much better. Я сподівався прийти вчасно (але не прийшов). Він міг би написати твір набагато краще.

Форми інфінітива активного стану (Indefinite, Continuous і Perfect Infinitive Active) описують дію, що здійснюється кимсь або чимсь.

I want to finish this work today.

Форми інфінітива пасивного стану описують дію, що відбувається над кимсь або над чимсь.

This work must be finished today.

19.3 Інфінітив без частки to вживається:

1.після модальних дієслів (must, can, should etc)

You must be back at 12 o’clock.

2.після had better/would rather

I’d rather have stayed in last night.

3.після make/let/see/hear/feel +object

Mum let me watch TV. I made him apologise.

Unit 20

20. Інфінітивні комплекси/Infinitive Constructions

Інфінітив у сполученні з іменником або займенником в об'єктному відмінку може утворювати комплекси, які виконують роль складних членів речення.

20.1 Об'єктний відмінок з інфінітивом/Objective with the Infinitive Construction

Objective with the Infinitive Construction складається з іменника або займенника в об'єктному відмінку та інфінітива і виконує роль складного додатка.

Вживається після дієслів: to want, to like, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших.

I want her to read this text. Я хочу, щоб вона прочитала цей текст. I expect him to come here in a minute. Я очікую, що він прийде сюди через хвилину. John wishes the work to be done at once. Джон хоче, щоб робота була виконана негайно.

Після дієслів to let, to make, to hear, to see, to watch, to notice, to feel інфінітив вживається без частки to.

Не heard the bell ring. Він чув, як продзвенів дзвінок. I saw her cross the street. Я бачив, як вона перейшла вулицю.

20.2 Називний відмінок з інфінітивом/ Nominative-with-the-Infinitive Construction

Nominative with the Infinitive Construction виконує в реченні роль складного підмета і складається з іменника або особового займенника у називному відмінку та інфінітива.

Цей зворот вживається у таких випадках:

1. Коли присудок виражений дієсловами: to ask, to say, to think, to know, to expect, to suppose, to hear, to see, to report, to describe, to advise, to order.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається у пасивному стані.

Не is said to be a good singer. Говорять, що він добрий співак. They were advised to come in time. Їм порадили прийти вчасно. He was ordered not to go there. Йому було наказано не йти туди.

2. Коли присудок виражений дієсловами: to seem, to appear, to happen, to turn out.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається в активному стані.

Roman seems to know English well. Здається, Роман добре знає англійську мову. Не seemed to have forgotten the poem. Він, здавалось, забув вірша.

3. Коли іменна частина присудка виражена прикметниками: sure, certain, likely.

Не is likely to have received my parcel. Він, напевно, вже одержав мою посилку. He is sure to come to Kyiv. Він, напевно, приїде до Києва.

20.3 Прийменниковий інфінітивний комплекс/ Prepositional Infinitive Construction

The Prepositional Infinitive Construction починається з прийменника for, за яким ідуть іменник або займенник в об'єктному відмінку та інфінітив.

It is difficult for him to do this exercise. Виконати цю вправу для нього важко. For me to hear you is a pleasure. Почути тебе — для мене задоволення. I waited for Johnny to speak. Я чекав, поки заговорить Джоні.

Unit 21

21.1 Герундій/Gerund

Герундій – це неособова форма дієслова із закінченням -ing, що має властивості дiєслова та іменника.

Дієслівні властивості.

- Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток:

Would you mind passing me the bread? (непрямий і прямий додаток).

I like reading books of that sort (прямий додаток).

Do you mind my speaking to him? (прийменниковий додаток).

- Герундій може визначатися прислівником:

Our friends objected to our leaving so soon.

The child burst out crying bitterly.

Іменникові властивості.

- Герундій так само, як і іменник, утворює прийменникові сполучення, найчастіше з прийменниками of, for,in, without, before, after, on (upon), by, about, to:

But what's the use of arguing?

She would not hear of staying to dinner.

Thank you for helping me.

- Герундій може мати означення, виражене присвійним займенником або іменником у присвійному відмінку:

What do you say to his joining us?

Aunt's coming is always a pleasure for all of us.

- Герундій може виконувати в реченні функції, властиві іменнику: підмета, додатка та іменної частини складеного присудка.

Герундій вживається після дієслів, прикметників i виразів, якi вимагають додатка з прийменником:

Thank you for telling me. I am fond of gardening. Дякую, що ви сказали мені. Я захоплююсь садівництвом.

Після деяких дієслів герундій вживається без прийменника. Серед дієслів є такі, після яких може вживатися тiльки герундій, на відміну від інших, якi можуть вживатися i з герундієм, i з iнфiнiтивом.

21.2 Форми герундія

Active Voice Passive Voice Present offering being offered Perfect having offered having been offered

21.3 Комплекс з герундієм/Complex with Gerund

Герундій може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню.

Комплекс з герундієм складається з двох частин: перша частина комплексу — присвійний займенник або іменник у присвійному відмінку, який є означенням до герундія, друга — герундій.

Excuse my interrupting you. Would you mind my opening the window? Пробачте, що я перебив вас. Ви не заперечуєте проти того, щоб я відчинив вікно?)

Першою частиною герундіального комплексу може бути також особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку.

I don't like him coming here. Порівняйте: I don't like his coming here.

Unit 22

Інфінітив чи герундій?/Infinitive or Gerund?

Лише інфінітив вживається після дієслів:

agree decide expect hesitate refuse learn would like promise offer manage hope pretend plan attempt tend

Лише герундійвживається після таких дієслів:

deny risk delay consider can't help keep (on) give up be fond of finish quit put off practice postpone tolerate suggest feel like regret enjoy keep (on) look forward to admit avoid recall mind miss detest appreciate recommend get/be through get/be tired of get/be accustomed to get/be used to

Герундій або iнфiнiтив вживається після дієслів:

start begin continue dislike prefer like love cease intend propose neglect hate

Unit 23

Дієприкметник/Participle

Дієприкметник - це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник. Форми дієприкметника показані в такій таблиці.

Active Voice Passive Voice Present Participle asking being asked Past Participle - asked Perfect Participle having asked having been asked

Present Participle (Active and Passive) означає дію, одночасну з дією дієслова в особовій формі.

Seeing that I was late I hurried. Бачачи, що я спізнююсь, я поспішив.

Perfect Participle (Active and Passive) означає дію, яка передує дії дієслова в особовій формі.

Having slept two hours he felt rested. Поспавши дві години, він відчув, що відпочив.

Perfect Participle Passive означає дію, яку виконують над особою або предметом:

Having been shown the wrong direction he lost his way. Йому неправильно показали дорогу, і він заблудився.

Past Participle перехідних дієслів є пасивним дієприкметником і відповідає українському пасивному дієприкметнику минулого часу, означаючи завершену дію, яка виконана над якимсь об'єктом:

broken — зламаний;

painted — пофарбований;

forgotten — забутий і т. п.

Past Participle неперехідних дієслів, як правило, самостійно не вживається, а лише входить до складних форм дієслова (перфекта, пасиву).

Подібно до особових форм дієслова, дієприкметник може означатися прислівником.

Не saw a group of children talking and laughing loudly.

Having quickly eaten her meal Jane hurried back to school.

Дієприкметник перехідних дієслів може, подібно до особових форм, приймати додаток.

Having read the book he went to the library.

Taking Mike by the hand Tom led the way upstairs.

Unit 24

Participial Constructions

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням.

24.1 Об'єктний відмінок з дієприкметником теперішнього часу

Перша частина комплексу — особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Present Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to feel, to hear, to listen, to notice, to observe, to see, to watch, to look (at), to keep (з дієприкметником waiting), to find:

I'm sorry to have kept you waiting. Let's listen to John playing the piano. Пробачте, що я примусив вас чекати. Давайте послухаємо, як Джон грає на піаніно.

Багато з перелічених дієслів можуть також мати складний додаток з інфінітивом. Відмінність полягає в тому, що додаток з дієприкметником підкреслює процес перебігу дії. Порівняйте:

I saw you pass our house. I saw you passing our house. Я бачив, що ти проходив повз наш будинок. Я бачив, як ти проходив повз наш будинок.

24.2 Об'єктний відмінок з дієприкметником минулого часу

Перша частина комплексу — особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Past Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to have, to get, to want, to wish, найчастіше — після складного модального присудка must have (або must get).

Значення комплексу своєрідне — він означає дію, виконану якоюсь особою для іншої особи, яка виступає в ролі підмета.

I must have my TV set repaired. Я повинен полагодити мій телевізор (в значенні «віддати в ремонт»)

24.3 Абсолютний дієприкметниковий комплекс

Перша частина комплексу — іменник у загальному відмінку, друга частина — дієприкметник (Present Participle, Perfect Participle або Past Participle).

Комплекс виступає в реченні в ролі обставини і звичайно відокремлюється від іншої частини речення комою.

The morning being cold, Nick put on his overcoat (обставина причини). (Оскільки ранок був холодним, Коля одягнув пальто.)

The rain having stopped, they went on with their work (обставина часу). (Коли дощ ущух, вони продовжили роботу.)

Time permitting, I'll come next week (обставина умови). (Якщо час дозволить, я приїду наступного тижня.)

Відокремлені дієприкметникові конструкції звичайно перекладають на українську мову підрядними реченнями.

APPENDIX 1 Summary of Tenses

ACTIVE VOICE Perfect Continuous +S+have/has+been+Ving -S+have/has+not+been+ Ving ?Have/Has+S+been+ Ving? e.g. He has been writinga letter since morning. +S+had+been+Ving -S+had+not+been+ Ving ?Had+S+been+ Ving? e.g. He had been writing a letter for two hours when I came. +S+shall/will+have +been+ Ving -S+shall/will+have+not+been+ Ving ?Shall/Will+S+have+been+ Ving? e.g. He will have been writing a letter for two hours when I come. Perfect + S+have/has + Ved (3) - S+have/has+not+ Ved(3) ? Have/Has+S+Ved(3)? e.g. He hasalready writtena letter. + S+had + Ved (3) - S+had+not+ Ved(3) ? Had+S+Ved(3)? e.g. He had written a letter by 5 o’clock yesterday. + S+shall/will have+Ved (3) - S+shal/will+not+have+ Ved(3) ?Shall/Will+S+have+ Ved(3) e.g. He will have written a letter by 5 o’clock tomorrow. Continuous + S + am/is/are+Ving - S + am/is/are +not + Ving ? Am/Is/Are +S + Ving? e.g. He is writinga letter now. + S + was/were+Ving - S + was/were+not + Ving ? Was/Were +S + Ving? e.g. He was writing a letter at 5o’clock yesterday. + S + shall/will+be+Ving - S + shall/will+not+be+Ving ? Shall/Will+S+be+Ving? e.g. He will be writing a letter at 5 o’clock tomorrow Indefinite + S + V / Vs(3я ос. одн.) - S + do/does+not+V ? Do/Does+S + V? e.g. He writes letters every day. + S + Ved (2) - S + did+not+V ? Did +S + V? e.g. He wrote a letter yesterday. + S + shall/will + V - S + shall/will + not +V ? Shall/Will+ S + V? e.g. He will write a letter tomorrow. Present Past Future PASSIVE VOICE Perfect + S + have/has+been+Ved (3) -S + have/has+not+been+Ved (3) ? Have/Has+ S +been+Ved (3)? e.g. The letters havealready been written. + S + had+been+Ved (3) -S + had+not+been+Ved (3) ? Had+ S +been+Ved (3)? e.g. The letters had been writtenby 5 o’clock yesterday. + S + shall/will+have+been+Ved (3) -S + shall/will+have+not+been+Ved (3) ? Shall/Will+S+have+been+Ved (3)? e.g. The letters will have been writtenby 5 o’clock tomorrow. Continuous + S + am/is/are+being+ Ved (3) -S + am/is/are+not+being+Ved (3) ? Am/Is/Are+ S +being+ Ved (3)? e.g. The letters are being writtennow. + S + was/were+being+Ved (3) -S + was/were+not+being+Ved (3) ? Was/Were+ S +being+ Ved (3)? e.g. The letters were being writtenat 5 o’clock yesterday. Indefinite + S + am/is/are Ved (3) -S + am/is/are+not+Ved (3) ? Am/Is/Are+ S + Ved (3)? e.g. Letters are writtenevery day. + S + was/were Ved (3) -S + was/were+not+Ved (3) ? Was/Were+ S + Ved (3)? e.g. The letters were writtenyesterday + S + shall/will+be+ Ved (3) -S + shall/will+not+be+Ved (3) ? Shall/Will+ S + be+Ved (3)? e.g. The letters will be writtentomorrow. Present Past Future

APPENDIX 2 Irregular Verbs

be beat become begin bend bet bite blow break bring build burst buy catch choose come cost cut deal dig do draw drink drive eat fall feed feel fight find fly forbid forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay lead leave lend let lie light lose make mean meet pay put read ride ring rise run say see seek sell send set sew shake shine shoot show shrink shut sing sink sit sleep speak spend split spread stand steal stick strike swear sweep swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write was, were beat became began bent bet bit blew broke brought built burst bought caught chose came cost cut dealt dug did drew drank drove ate fell fed felt fought found flew forbade forgot forgave froze got gave went grew hung had heard hid hit held hurt kept knew laid led left lent let lay lit lost made meant met paid put read rode rang rose ran said saw sought sold sent set sewed shook shone shot showed shrank shut sang sank sat slept spoke spent split spread stood stole stuck struck swore swept swam took taught tore told thought threw understood woke wore won wrote been beaten become begun bent bet bitten blown broken brought built burst bought caught chosen come cost cut dealt dug done drawn drunk driven eaten fallen fed felt fought found flown forbidden forgotten forgiven frozen got given gone grown hung had heard hidden hit held hurt kept known laid led left lent let lain lit lost made meant met paid put read ridden rung risen run said seen sought sold sent set sewn/sewed shaken shone shot shown shrunk shut sung sunk sat slept spoken spent split spread stood stolen stuck struck sworn swept swum taken taught torn told thought thrown understood woken worn won written бути бити зробитися, стати починати гнути битися об заклад кусати дути ламати приносити будувати лопнути, вибухнути купувати ловити вибирати приходити коштувати різати, рубити мати справу копати робити малювати пити вести їсти падати годувати почувати (себе) боротися, битися находити літати забороняти забувати прощати замерзати отримувати давати йти, ходити рости, ставати вішати, висіти мати чути ховати ударяти тримати ушкодити, поранити тримати, зберігати знати класти вести залишати позичати дозволяти лежати запалювати втрачати робити значити зустрічати платити класти читати їздити верхи дзвонити підніматися бігти сказати бачити шукати продавати посилати поміщати шити трясти сяяти стріляти показувати стискуватися закривати співати тонути сидіти спати розмовляти витрачати (гроші), проводити (час) дробити, розбивати, розділяти поширювати стояти красти приклеювати бити, страйкувати присягати мести, підмітати плавати брати вчити рвати казати думати кидати розуміти прокидатися носити перемагати писати

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Байдак Л.І., Дацко О.В., Камінська Н.М., Курінний О.В. Навчальний посібник для студентів І курсу сільськогосподарських вищих навчальних закладів (поглиблене вивчення). – Суми: “Довкілля”, 2004. – 336 с.

2. Байдак Л.І., Дацко О.В., Камінська Н.М., Курінний О.В. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу факультетів біолого-технологічного та харчових технологій (поглиблене вивчення). – Суми: “Довкілля”, 2003. – 251 с.

3. Байдак Л.І. English for food technologists: Навчальний посібник з англійської мови для студентів 3 курсу факультету харчових технологій. - Суми: “Довкілля”, 2008. – 277 с.

4. Білокопитов В.І. Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини «English for Veterinarians». Суми: “Довкілля”, -2007. - 344 с.

5. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Рад. шк., 1983.

6. Выборова Т., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.

7. Голіцинський Ю.Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ: «Фірма «ІНКОС», 2001. – 480с.

8. Ігнатьєва О.Л. Методичні розробки з англійської мови для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання факультету промислового та цивільного будівництва. – Суми: СНАУ, 2008. - 36 с.

9. Кравченко О.Ф., Ермолюк А.В. 516 упражнений по грамматике английского языка. – М.: Лист, 2000.

10. Кривошеєва О.В. та ін. Посібник з розмовної практики. – К.: Вища шк.,1991.

11. Куліш Л.Ю., Друянова Є.О., Мотова В.Л. та ін. Прискорений курс англійської мови. – К.: Вища шк., 1996.

12. Соколович-Алтуніна Ю.О. Easy reading for future lawyers: Збірка фахових текстів. – Суми 2013. – 48 с.

13. Casper, Julie Kerr. Agriculture: the food we grow and animals we raise. – Chelsea House Publishers, 2007

14. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1988

15. SoarsL. and Soars J. Headway. – Oxford University Press, 2000

16. Swan, Michael. Practical English Usage. - Oxford University Press, 1980Hornby A.S. Oxford Student’s Dictionary of Current English. – Oxford University Press, Prosveschenie, Moscow, 1984.

17. Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise. – Express Publishing, 2000.

TABLE OF CONTENT

Unit 1 Getting acquainted 3-13 Greetings in English Introducing Yourself About Me Language Focus The verb to be in the Present Simple Tense. Word Order. Types of Questions. Question words. 3 6 7 9 UNIT 2 About My Family 14-25 Vocabulary in Use My Family Aunt Emily Language Focus Noun. Pronouns (personal and possessive) 14 19 21 22 UNIT 3 Working Day 26-36 Vocabulary in Use My Working Day Daily Routine Language Focus Present Simple Tense 26 28 31 34 UNIT 4 My University 37-47 Vocabulary in Use Sumy National Agrarian University My First Days of Student Life Language Focus Much/many/little/few. Some/any/no 37 39 42 43 UNIT 5 Agricultural Professions 48 Vocabulary in Use Agricultural Professions The Gardener Language Focus There+to be. Impersonal Sentences 48 50 52 55-58 UNIT 6 English – the International Language 59-70 Vocabulary in Use Learning English at the University Interview with a Young Man about Learning English Language Focus Adjectives. Degrees of Comparison 59 61 64 67 UNIT 7 Farm Work in Different Seasons 71-81 Vocabulary in Use Farmer’s Year Crop Farming Language Focus Present Continuous Tense 71 73 76 79 UNIT 8 Gardening 82-92 Vocabulary in Use My Experience in Gardening Ukrainian Dachas Language Focus Past Simple Tense 82 85 88 90 UNIT 9 Modern Farm 93-102 Vocabulary in Use Modern Farm Language Focus Future Simple Tense. Will/Be going to 93 95 100 UNIT 10 Ukraine: Land and People. 103-114 Vocabulary in Use Ukraine Kyiv Language Focus Perfect Tenses 103 105 107 110 UNIT 11 State System of Ukraine 115-127 Vocabulary in Use State System of Ukraine The Constitution of Ukraine Ukraine’s National Symbols Language Focus Modal Verbs 115 117 120 121 123 UNIT 12 Agriculture of Ukraine 128-138 Vocabulary in Use Agriculture of Ukraine Agro-Ecological Zones Crop Rotation Language Focus Past Continuous Tense. Future Continuous Tense 128 129 132 134 135 UNIT 13 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 139-147 Vocabulary in Use The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland London Language Focus Perfect Continuous Tenses 139 140 142 144 UNIT 14 Political System of the UK 148-157 Vocabulary in Use The Political System of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Queen Elizabeth II Language Focus Passive Voice. Simple Tenses 148 150 153 154 UNIT 15 Agriculture of Great Britain 158-167 Vocabulary in Use Agriculture of Great Britain The Importance of Agriculture to the UK Language Focus Passive Voice. Continuous and Perfect Tenses 158 159 163 164 UNIT 16 Agriculture of the USA 168-178 Vocabulary in Use Agriculture of the USA Farming Regions of the United States Language Focus Conditional Sentences 168 169 172 174 UNIT 17 Organic Farming 179-189 Vocabulary in Use How organic Farming Works The Limits to Organic Farming in Feeding the World Language Focus Wish-sentences 179 181 184 186 UNIT 18 Sustainable Agriculture 190-201 Vocabulary in Use Sustainable Agriculture Sustainable Livestock Husbandry Language Focus Sequence of Tenses. Reported Speech 190 192 195 197 UNIT 19 Farming in the 21st Century 202-211 Vocabulary in Use Biotechnology for Plants, Animals, and the Environment Agriculture and Science for the Twenty-First Century Language Focus Infinitive. Forms and Functions 202 203 205 207 UNIT 20 Agrarian Policy of Ukraine 212-223 Vocabulary in Use Ukraine’s Agricultural Policy Types of Agricultural Enterprises in Ukraine Cooperation in Agriculture Language Focus Infinitive Constructions 212 214 216 218 219 UNIT 21 Agricultural Policy of the EU 224-235 Vocabulary in Use Agricultural Policy of the European Union Farming as a System Farming Types in Britain Language Focus Gerund 224 225 227 229 232 UNIT 22 Higher Education in the UK 236-246 Vocabulary in Use Higher Education in the UK Oxford and Cambridge Language Focus Infinitive or Gerund? UNIT 23 Higher Education in Ukraine 247-259 Vocabulary in Use Higher Education in Ukraine Internal Structure of Higher Education Institution Digging for History Language Focus Participle 247 248 251 253 255 UNIT 24 My Future Profession 260-271 Vocabulary in Use Careers in Agriculture The World of Work Language Focus Participial Constructions 260 261 267 268 TEXTS FOR READING ON SPECIALITY 272-298 ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК 299-322 APPENDIX 1 Summary of Tenses 323-324 APPENDIX 2 Irregular Verbs 325-327 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 328

Байдак Людмила Іванівна

Англійська мова


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная